ONLINE MUHASEBE | TUNER CİVİR
ANA SAYFA
  HİZMETLERİMİZ
  PRENSİPLERİMİZ
  BİLGİ MERKEZİ
  FAYDALI LİNKLER
  YASAL UYARI
  DANIŞTAY KARARLARI
  EVRAKLAR
  KANUNLAR
  MÜKELLEF HAKLARI
  MUHASEBE STANDARTLARI
  BAK. KURULU KARARLARI
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
 
  Karar N0: 2000/678

Danıştay 
Onbirinci Daire 

Esas N0: 1998/2393 
Karar N0: 2000/678

Tarih: 22.02.2000
İlgili Madde SMMM : 12

Konu: YMM. lerin yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile sınırlı olarak sorumlu tutulacağı Hk.

Temyiz İsteminde Bulunan: .... Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karşı Taraf : ....

İstemin Özeti : Yeminli mali müşavir sıfatıyla düzenlediği tasdik raporuna dayanılarak .... Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin sahte fatura kullanmak suretiyle haksız katma değer vergisi iadesi almasına sebebiyet verdiğinden bahisle davacı adına 3568 sayılı Kanunun 12. maddesinde öngörülen müteselsil sorumluluk esasına göre 1995 yılı Ekim dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır. .... Vergi Mahkemesinin 21.1.1998 gün ve E: 1996/640, K: 1998/63 sayılı kararıyla; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 12. maddesinin 4. fıkrasında, yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilen cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları ve yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirteceklerinin hükme bağlandığı, aynı maddenin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının verdiği yetki uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 7/c maddesinde ise tasdikin kapsamıyla ilgili açıklamalara yer verildiği, olayda ihracatçı firmanın defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu mal alış faturaları, beyanları ve gümrük çıkış beyanlarının usule uygun olarak düzenlendiği, ihraç konusu döviz bedellerinin yurda getirildiği, ihracatçı şirkete mal satan firmaların ise, ihraç konusu mallara ilişkin satış faturalarını defterlerine kaydederek dönem beyannamelerine dahil ettikleri ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanmış olan sahte fatura düzenleyenler listesinde isimlerinin bulunmadığının saptamaları yapıldıktan sonra yeminli mali müşavir tasdik raporunun düzenlendiğinin anlaşıldığı, buna göre kendisine düşen ödevleri 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getiren yükümlünün sorumluluğunun tasdik raporuyla sınırlı olduğu gözardı edilerek salt tasdik raporuna konu şirketin sahte fatura kullandığının tespitiyle davacı adına yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle kaçakçılık cezalı katma değer vergisi kaldırılmıştır. Vergi dairesi müdürlüğü tarafından, sahte faturalara dayalı olarak katma değer vergisi iadesi almasına yeminli mali müşavir sıfatıyla sebep olan davacı adına yapılan cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerekeceği savunulmaktadır.
Danıştay Savcısı ....'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi ....'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine, .... Vergi Mahkemesinin 21.1.1998 gün ve E: 1996/640, K: 1998/63 sayılı kararının onanmasına 22.2.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.
USD Alis 0.0000 YTL
Satis 0.0000 YTL
EURO Alis 0.0000 YTL
Satis 0.0000 YTL
Mimar Sinan Mah. 1429 Sk. No:2 D:1 Alsancak - IZMIR
Tel : 0(232) 463 86 20
Fax : 0(232) 463 86 52
Gsm: 0(532) 564 22 81
tuner@tunercivir.com
 
2008 SMMM Tuner CİVİR. Tüm hakları saklıdır.