ONLINE MUHASEBE | TUNER CİVİR
ANA SAYFA
  HİZMETLERİMİZ
  PRENSİPLERİMİZ
  BİLGİ MERKEZİ
  FAYDALI LİNKLER
  YASAL UYARI
  DANIŞTAY KARARLARI
  EVRAKLAR
  KANUNLAR
  MÜKELLEF HAKLARI
  MUHASEBE STANDARTLARI
  BAK. KURULU KARARLARI
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
 
  İHRACAT REHBERİ
 

İHRACAT YÖNETMELİĞİ

R.G. Tarihi: 6 Ocak 1996
R.G. Numarası: 22515
I. KISIM
GENEL ESASLAR, TANIMLAR
Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Rejimi Karar’ına dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2- İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür.
Madde 3- İhracı kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili merciilerden ön izin alındıktan sonra ait olduğu ihracat hükümleri uygulanır.
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı
b) Banka; ihracatla ilgili herhangi bir işlem yapan banka ve özel finans kurumunu,
c) Gümrük beyannamesi; ihracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgeyi,
d) İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumları,
e) İhracat; bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatı’na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,
f) Fiili ihracat; ihraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanmasını veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,
g) Bedelsiz ihracat; bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılması,
h) Kayda bağlı ihracat; gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı birliklerince kayda alındığı ihracat şeklini,
m) Bağlı muamele; ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini,
n) Dolaylı offset; özellikle savunma, havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları her türlü uluslararası ihale ile özel şirketlerin yapacakları büyük çaplı dışalımlarda ülkemiz sınai ve ticari kapasitesini, projeyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda gerçekleştirilecek ihracat yoluyla artırmak üzere yabancı firma ya da kuruluşların taahhütünü kapsayan bir anlaşma çeşidini,
o) Ticari kiralama; malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasını,
ö) Başlamış işlem;
- özellik arz etmeyen ihracatta gümrük beyannamesinin onaylattırılmış,
- kayda bağlı ihracatta kaydın verilmiş,
- müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş,
- konsinye ve kredili ihracat ile takas ve bağlı muamelede ihracatçı birliklerince iznin verilmiş,
- bedelsiz ihracatta yürürlükteki Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hallerde gümrük beyannamesinin tescil ettirilmiş, gümrük beyannamesi düzenlenmeyen hallerde malın yurt dışına çıkarılmış,
- ticari kiralama ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracatta iznin verilmiş,
- açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış,
- akreditifli satışlarda temdit edilmemek kaydı ile gayrikabili rücu akreditifin açılmış olmasını,
p) Gün; aksi belirtilmedikçe takvim gününü,
ifade eder.
İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI
Özellik Arz Etmeyen İhracat
Madde 5- İhracatçılar Birliği özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları Gümrük Beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.
Kayda Bağlı İhracat
Madde 6- Bu Yönetmeliğin eki "Kayda Bağlı İhracat Listesi"nde yer alan malların ihracı kayda bağlıdır.
Kayda bağlı İhracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.
İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.
Madde 7- İhracatçı Birliklerince kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere (90) doksan gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin (bu Yönetmeliğin Ek’inde yer alan “Kayda Bağlı İhracat Listesi” nin 5 inci sırasında bulunan maddeler) ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden daha az veya çok olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir.

C) Özelliği Olan İhracat
Genel Olarak
Madde 8- Kredili ihracat, transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhit hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracattır.
Kredili İhracat
(*)Madde 9- Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır.
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.
Fiili ihraç tarihinde başlayan kredili ihraç süresi dayanıksız tüketim mallarında iki (2) yılı, diğer mallarda beş (5) yılı geçemez.
Kredili ihracatta telgraf, teleks veya telefaksla sözleşme yapılamaz.
Konsinye İhracat
Madde 10- Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır.
Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.
Konsinye ihracatta izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.
Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 (doksan) gün içinde gümrük idarelerine tevdii gerekmektedir.
İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer bilgiler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya gönderirler.
Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışın yapılması gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren mercii tarafından toplam bır yıla kadar uzatılabilir.
Süresi içinde satış yapılan malların Kambiyo Mevzuatı’na göre bedenlerinin, satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
İthal Edilmiş Malların İhracı
Madde 11- İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış mallarınihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’nın mahrecine iade hükümleri saklıdır.
Diğer
Madde 12- Transit ticaret, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir.
Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
Madde 13- Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir.
(i*) E- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım
Madde 14-Ülkemizi temsilen iştirak edilecek uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.
Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar / sergi, konferans, seminer v.b. etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Gümrük İdareleri sözkonusu mal ve eşyanın yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.
Gümrük İdareleri, yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mal ve eşya (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar, sergi v.b. hariç) ile ilgili gümrük çıkış beyannamelerinin tasdikli bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne gönderir.

Öte yandan, Gümrük İdareleri, özel organizatör kuruluşların, ülkemizi temsilen, milli düzeyde iştirak sağlayacağı ticari nitelikli fuar ve sergilerde; yürürlükte bulunan ilgili Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça verilmiş olan Yeterlilik Belgesi” veya “Geçici Yeterlilik Belgesi (Kamu ve Meslek Kuruluşları ile Vakıflarca organize edilen fuarlarda bahsekonu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın milli katılım organizasyonunun sözkonusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.
MÜŞTEREK HÜKÜMLER

A- Gümrük Beyannamesinin İptali

Madde 15- Gümrük beyannamesinin ihracatçı birliklerince onayından sonra ve gümrük idaresine tevdinden önce sözkonusu beyannamede yapılması talep edilen beyannamenin ihracatçı birliğince iptali ve yeni beyanname tanzimi suretiyle yapılır.

B- Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar

Madde 16- Fiili İhracat müteakip, mal bedeli dövizler tahsil edilmeden önce başvurulmak kaydıyla;

a) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı cins, değer ve miktarda mal ihracı, malların geri getirilmesi veya getirileceğinin kambiyo merciine taahhüt edilmesi kaydıyla durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta aynıyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

b) Alıcısı tarafından kabul edilemyen malların başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine istinaden ilgili ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

c) Yukarıdaki (b) bendi kapsamında yer alan taleplere konu olan malların bozulabilir olması halinde, bu tür talepler ihracatçı birlikleri veya daha sonra ihracatçı birliklerine bilgi vermek üzere Müsteşarlık Yurt Dışı Teşkilatınca sonuçlandırılır.

d) Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin fiili ihracatı müteakip, mal bedeli dövizlerin tahsilinden sonra yapılması halinde söz konusu talep Müsteşarlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır.

e) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler: ilgili ihracatçı birliği, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne; ihracatçı birliklerince veya Müsteşarlık Yurt Dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler ilgili gümrük idaresi, aracı banka ve kambiyo müdürlüğüne bildirilir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

C- Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi

Madde 17- Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallar karşılığında ihracat talepleri durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler durumu tevsik eden belgelere istinaden Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, ilgili Kambiyo Müdürlüğüne ve aracı bankaya bildirilir.

Yukarıda belirtilen hususlar ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.

D- Nisbi Aidat

Madde 18- 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu husus, ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır.

Fiili ihracatçı müteakip gümrük idareleri durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirir.

Gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde keyfiyet onayı veren ihracatçı birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsü’ne bildirilir.

E) Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

Madde 19- İhracat İşlemlerinde, Gümrük İdareleri gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin onayını ararlar. İhracatçı birliği onayı bulunmayan gümrük beyanamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.

F- Fiili İhracatı Müteakip İhracatçı Birliklerinin Mükellefiyeti

Madde 20- İhracatçı birlikleri, fiili ihracatı müteakip gümrük idarelerince bu durumun kendilerine bildirilmesi üzerine, keyfiyeti ilgili bankaya bildirirler.

İhracatçı birlikleri, ihracatçıların alıcılarına karşı taahhütlerini zamanında yerine getirmelerini sağlamak, ihraç ürünlerinin kalite ve imajını sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak ve ihracatçıları her aşamada bilgilendirmek, yönlendirmek ve uyarmakla yükümlüdür.

G- Sair Durumlar

Madde 21- İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça sonuçlanır.

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 22- 14.02.1992 tarih ve 21142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği,
15.08.1992 tarih ve 21316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin “Kayda Bağlı İhracat Listesi”nde (Ek:2) Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5.1.1993 tarih ve 21456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’ne Bir Madde İlavesi Hakkında Yönetmelik, 21.08.1993 tarih ve 21675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ve 2.12.1995 tarih ve 22481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin Bir Maddesini Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydı ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK
KAYDA BAĞLI İHRACAT LİSTESİ
1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,
2) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,
3) Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,
4) Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,
5) Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki malların ihracı,
6) Birleşmiş Milletler Kararı uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,
7) 18.12.1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,
8) İşlem görmemiş zeytinyağı işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,
(Bu madde 24 Eylül 1996 tarih ve 22767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)
10) Meyan kökü,
11) Ham lületaşı ve taslak pipo,
12) Yürürlükten kaldırılan “İhracat 88/29” sayılı Tebliğ’de tadat edilmiş olan maddeler,
-84.21
Yalnız santrifüjler,
-85.01
Elektrik Motorları ve Jeneratörler,
-8502.40
Rotatif elektrik konvertörleri
-85.03
85.01 ve 85.02 poziyonundaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar
-85.04
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, (Örneğin, redresörler)
-85.32
Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri
-85.40
Elektronik lambalar, tüpler ve valfler,
13) Wassenaar Düzenlemesi kapsamındaki malların ihracı,
14) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki malların ihracı,
15) 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
16) 8 Ekim 1997 tarih ve 23134 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(**) 17) Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ait Protokoller ve Değişiklikler kapsamındaki malların sadece sözkonusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı.
(***) 18) 3504.00.00.00.00 Peptonlar ve bunların türevleri, tariflerin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromla işlenmiş olsun olmasın)
19) 20 Haziran 2000 tarih ve 24085 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(*i) 20) Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,
(*i) 21) Orjinal bağırsak,
(*i) 22) Canlı koyun, kıl keçisi, büyük baş hayvan,
(i) 23) Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG) kapsamındaki malların ihracı
USD Alis 0.0000 YTL
Satis 0.0000 YTL
EURO Alis 0.0000 YTL
Satis 0.0000 YTL
Mimar Sinan Mah. 1429 Sk. No:2 D:1 Alsancak - IZMIR
Tel : 0(232) 463 86 20
Fax : 0(232) 463 86 52
Gsm: 0(532) 564 22 81
tuner@tunercivir.com
 
2008 SMMM Tuner CİVİR. Tüm hakları saklıdır.